Правно обслужване

 

Видове правна защита, която осигуряваме:

• Правни консултации по гражданскоправни въпроси;
• Процесуално представителство и защита в съдебно-изпълнително производство;
•Правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения;
• Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции. Особени юрисдикции и арбитражен съд.
Водене на граждански дела – в областта на търговското, облигационното, банковото, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.
• Тясно специализирани в Право на Европейския съюз.

Услуги в областта на различни правни сфери:

• Дружествено и търговско право
• Банково право и финанси
• Недвижими имоти и строителство
• Данъчно право
• Обществени поръчки
• Конкурентно право
• Административно право
• Трансфер на бизнес в България
• Предоставяне на адрес за бизнес
• Административно обслужване
• Счетоводни услуги
• Лицензия в областите на “Борба против пране на пари” и “Защита на личните данни”.

Свържете се с нас