Счетоводно обсулжване

 

Счетоводно – финансово обслужване:

 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние;
 • Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Представителство пред банки и финансови институции;

Повече информация за предоставяните услуги:

 • Издаване на фактури, следващи търговската динамика на български, английски, немски, италиански и испански език;
 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.
  Съхранение на Архив на електронен носител;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър и др.
  Изготвяне на отчети по изисквания на клиента;
 • Изготвяне на финансови отчети на български, английски, немски, италиански и испански език;

Личен състав, труд и работна заплата:

 • Предоставяните от нас ТРЗ услуги се предлагат заедно с управлението на оперативното счетоводство на нашите клиенти.
 • Обработката на данните на персонала на нашите клиенти се осъществява, съобразно всички съвременни изисквания и стриктно спазването на КТ;КСО и правото на ЕС.
 • Всеки наш клиент разполага с длъжностно лице отговарящо за вашите служители.

Повече информация за предоставяните услуги:

 • Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им;
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
 • Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите на електронен носител;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;
  Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите;
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
  Представляване на фирмите пред органите на НАП при ревизии, относно ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Изготвяне на вътрешнофирмени документи: Заповеди за командировки, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата
  Обработка на график за работните смени;
 • Посредничество за трудова медицина;
 • Консултации и съдействие при наемане на персонал.
 • Изпращане на криптиран имейл с работен фиш на служител
 • В тях ще бъдат имплементирани и приложени новите изисквания, наложени с Регламент (EС) 2016/679 – GDPR.

Свържете се с нас