ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

Уважаеми потребители, молим да се запознаете с Общите условия за регистрация и за физвършване на плащания на задължения през виртуален ПОС терминал, преди да използвате възможността да създадете потребителски профил и/или да заплатите задължението си онлайн през сайта www.zhlawyers.eu. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ I. ОБХВАТ.

Настоящите Общите условия за регистрация и за извършване на плащания на задължения през виртуален ПОС терминал (наричани по долу „Общи условия”) уреждат:

условията и реда, по които адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’, ЕИК 7901318516, предоставя възможност на лицата или техните представители да заплащат задълженията си онлайн, през сайта на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова – www.zhlawyers.eu

условията и реда във връзка със създаването, използването и закриването на потребителски профил през сайта на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова – www.zhlawyers.eu

адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” предоставя на лицата възможност да заплащат задълженията си към адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” по електронен път, чрез виртуален ПОС терминал, посредством дебитна или кредитна карта през платежна система, осигурена от банка, с която адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” има сключен договор.

Сайта позволява плащане без регистрация и плащане чрез регистрация и създаване на потребителски профил.

 

РАЗДЕЛ II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО. ДЕФИНИЦИИ.

Aдвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’, ЕИК 7901318516, със седалище и адрес на управление: гр.София ул.Алабин №34 ет.1

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини ще имат следното значение:

„Банка/та“ означава „ОББ“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул./ул. ВИТОША № 89Б Телефон: 8112800, Факс: 9880822, Интернет страница: www.ubb.bg. Компетентен надзорен орган: Българска народна банка.

“Потребител” означава всяко лице, което използва Виртуалния ПОС терминал за заплащане на задължения към адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова или което има създаден потребителски профил.

„Потребителски профил“ означава индивидуален запис в системата на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”, създаван за всяко физическо лице или юридическо лице, имащо неплатено задължение към адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’ , който позволява на лицето да получи информация за задълженията си. Потребителски профил може да бъде създаден само на лица, които имат неплатени задължения към адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’, съгласно процедурата описана в раздел III от настоящите Общи условия. Потребителите достъпват потребителския си профил с уникална комбинация от потребителско име и парола за интернет страницата на услугата.

„Потребителско име“ – за потребителско име се използва електронния адрес на лицето, въведен в регистрационната форма, който служи и за идентификация и достъп до услугата през интернет страницата на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”;

„Парола“ означава уникална комбинация от цифри, букви и символи, които служат за идентификация, и само в комбинация с определено потребителско име, осигурява достъп до потребителския профил през интернет страницата на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”;

„Виртуален ПОС терминал“ означава логически дефинирано устройство в картовата система на банка, чрез което се извършват електронни плащания на задължения през интернет страницата на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’ при използване на банкова карта в режим онлайн. Платформата се обслужва изцяло от информационните системи на Банката, с която адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’ е сключила договор за обслужване на разплащания с местни и международни дебитни или кредитни карти в интернет, без наличието на други посредници за обработка на транзакциите.

РАЗДЕЛ III. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Основната цел на потребителския профил e онлайн достъп до информация за задълженията на потребителя към адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” и възможност за директно плащане на същите през виртуален ПОС терминал.

Потребител може да бъде само физическо или юридическо лице, което има поне едно непогасено задължение към адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”.

Всеки Потребител има право само на един потребителски профил. Създаването на друг акаунт за Потребителя или за друго лице е забранено и невъзможно.

За да бъде създаден потребителски профил, Потребителя трябва да се регистрира еднократно, като попълни регистрационната форма достъпна на www.zhlawyers.eu. Полетата за регистрация е необходимо да бъдат попълнени коректно и въведените данни да бъдат точни и верни. В хода на регистрацията от Потребителя ще бъде изискано да създаде парола, с която след това ще достъпва потребителския си профил. Паролата, която Потребителя ще създаде трябва да бъде достатъчно надеждна и сложна така, че да не може да бъде лесно разпозната от трети лица и която трябва да отговаря на минимум следните условия – да съдържа минимум осем символа, в това число поне една главна буква, един специален символ и една цифра.

След като Потребителят попълни регистрационната форма, е необходимо да се запознае с настоящите Общи условия и да изрази съгласието си с тях, чрез отбелязване „ Съгласявам се с общите условия“ и завърши регистрацията като изпрати онлайн регистрационната форма, натискайки виртуалния бутон „Регистрация“ в края на формата.

След изпращане на регистрационната форма, заявката минава през процес на идентификация и в случай, че отговаря на критериите и бъде одобрена, на въведения в регистрационната форма електронен адрес /имейл/. Потребителят ще получи писмо, съдържащо линк, чрез който трябва да потвърди регистрацията си.

След успешното потвърждаване на регистрацията, потребителският профил ще бъде активиран и Потребителят ще има възможност да влезе в профила си, използвайки потребителското си име и парола.

С цел да се избегне злоупотреба с потребителския профил и личните данни, Потребителят се задължава да не предоставя паролата си за достъп в www.zhlawyers.eu. на трети лица, както и да не я записва и съхранява на какъвто и да е вид носител или във форма, която да позволява узнаването й от трети лица.

Ако Потребителят забележи, че неговите данни за достъп са били изгубени, откраднати, използвани неправомерно или използвани по някакъв друг неоторизиран начин, както и във всеки случай, на подозрение за неоторизиран достъп до потребителския профил, е необходимо незабавно да уведоми адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’ на следния електронен адрес – www.zhlawyers.eu. или по телефона – на номер 878585866. Възможно е временно достъпа да потребителския профил да бъде спрян, до изясняване на ситуацията и/или да бъде изискано от потребителят да смени паролата си.

При всякакви проблеми и запитвания във връзка потребителския профил, Потребителят може да използва менюто често задавани въпроси на www.zhlawyers.eu или да се свърже с адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’ на посочените в предходната точка данни за контакт.

 

В случай че Потребителят желае да закрие потребителския си профил, е необходимо да изпрати заявка на следния електронен адрес – www.zhlawyers.eu. Данните събрани през потребителския профил на съответния Потребител се съхраняват към досието на същия за сроковете и при условията на вътрешните политики на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’.

 

РАЗДЕЛ IV. ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ САЙТА.

адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” предоставя възможност на потребителите или техните представители да заплащат задълженията, които адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’ е придобило по силата на сключени договори за цесия и по които същото се явява кредитор, онлайн, през сайта на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова – www.zhlawyers.eu, чрез Виртуален ПОС терминал.

 

Плащането може да се извърши с дебитна карта или кредитна карта MasterCard, Maestro, Visa и VisaElectron.

 

Плащането може да се извърши през създадения от Потребителя потребителски профил, както и без регистрация от менюто „Бързо плащане“. За да използва опцията „Бързо плащане“ е необходимо Потребителят да разполага с уникалния идентификационен код на задължението си, който да въведе в полето „Номер на кредит“.

 

При избора на метод за плащане, Потребителят ще бъде прехвърлен към защитена страница на Банката, където трябва да въведе данните на картата си (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност и име на картодържателя). За идентифицирането като картодържател, платежният сървър на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации.

 

Трансферът на суми се осъществява през системата на Банката, а не през интернет сайта на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”, като отговорността за осъществяване на транзакцията е на Банката, а не на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”. При възникнали технически проблеми с трансфера, Потребителят следва да се свърже с Банката.

 

В случай че Потребителят уведоми писмено адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”, че надлежно е извършил плащане към адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”, но същото не е отразено от адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” като извършено, адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” предприема незабавни мерки за изясняване на случая като използва посредничеството и съдействието на Банката. Aдвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” своевременно уведомява Потребителя за резултата от извършеното проучване.

 

В случай на измама или неоторизирано използване на Вашата дебитна/кредитна карта от трети лица, адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” не носи никаква отговорност, включително, ако институцията издала Вашата дебитна/кредитна карта удържи средства от Вас заради неоторизирани транзакции.

 

 

 

РАЗДЕЛ V. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При неточнoсти, грешно изпълнение на транзакцията и всякакви други оспорвания и въпроси във връзка с транзакция, Потребителят може да подаде писмено запитване/възражение до адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”, на посочените контакти на интернет сайта на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” – www.zhlawyers.eu. Aдвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’ предприема незабавни мерки за изясняване на случая. адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’ своевременно уведомява Потребителя за резултата от извършеното проучване.

 

Aдвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” и Потребителят ще полагат усилия и ще се стремят да уреждат всички възникнали помежду им спорове извънсъдебно, чрез преговори и на основата на взаимно разбирателство и отстъпки.

 

Възникналите спорове между страните, по отношение на извършени плащания чрез Виртуалния ПОС терминал, се уреждат по взаимно съгласие, след предявена писмена претенция от страна на Потребителя или негов упълномощен представител или по съдебен ред, пред компетентния български съд, съгласно приложимото българско законодателство.

 

РАЗДЕЛ VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които Потребителят предоставя на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’ във връзка със създаване на потребителския си профил и при извършване на плащания през Виртуалния ПОС терминал, се обработват и съхраняват от адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за данните, които идентифицират адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’ като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от страна на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени; и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на физическите лица, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’ и в уведомленията до длъжниците на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”, които същото изпраща. Информацията е оповестена и на сайта на адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” на www.zhlawyers.eu.

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите условия са в сила от 01.12.2020г.

 

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се задължава и да ги спазва.

 

Доколкото адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова’’ се стреми да усъвършенства и разширява предлаганите услуги, както и във връзка със законодателни промени, настоящите Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”.

 

При извършване на промени в настоящите Общи условия адвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова”, ще положи усилия да уведоми Потребителя за промените чрез публикуването им на сайта www.zhlawyers.eu и чрез изпращане на уведомление на посочения от Потребителят, в заявката за регистрация, електронен адрес.

 

Aдвокатска кантора ’’Златина Хаджипанайотова” предоставя на Потребителя срок от 7 /седем/ дни да се запознае с промените в Общите условия. Ако в рамките на посоченият срок, регистрираният Потребител не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

 

В случай че Потребител изрази несъгласие с Общите условия или с техните промени в указания в т. 33 срок, то няма да може да използва услугите на сайта www.zhlawyers.eu.

 

AГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

 София 1335, бул. д-р Петър Дертлиев 25, офис-сграда Лабиринт, етаж 2

 

 0700 45 600

 

www.zhlawyers.eu

ЗА КОМПАНИЯТА

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

И ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ